Serviceportaal

Regionale Overheid

Het begint bij informatie

De basis voor regionale overheden zoals Veiligheidsregio’s en Waterschappen begint bij informatie. Iedere overheidsinstelling is immers een informatie verwerkende en producerende organisatie. Informatie is een essentieel productiemiddel, een brandstof die nodig is om de betekenis voor de samenleving (en daarmee het bestaansrecht) te rechtvaardigen. Als informatie echter niet goed is georganiseerd en geborgd, dan blijft het een on(der)benutte grondstof. Informatie is van strategische waarde. Het draagt bij aan transparant handelen, het beheersen van risico’s en biedt de zekerheid om je tijdig te kunnen verantwoorden.

Eén van de grootste uitdagingen is om over deze onderwerpen in gesprek te komen en te blijven op strategisch niveau. De ultieme stip aan de horizon is om een kennis gedreven en netwerk georiënteerde organisatie te worden. Dat kunnen regionale overheden niet alleen; samenwerking met toegewijde marktpartijen, zoals BCT, is daarbij essentieel.

Zo’n kennis gedreven en netwerk georiënteerde organisatie gaat uit van informatie die overal beschikbaar is. Dat impliceert ook wederkerigheid: informatie naar en vanuit de samenleving staat centraal. Daarmee ben je immers in staat om de verwachting van datgene wat de samenleving als geheel en specifiek de eigen gemeenschap als waardevol ervaart, te begrijpen en ernaar te handelen. Zo creëert iedere regionale overheid haar eigen publieke waarde.

Dots

Juiste informatie op de juiste plek

Er wordt verwacht dat organisaties steeds transparanter en daadkrachtiger functioneren. Dat er door samenwerkingen met ketenpartners veiligheid is (en blijft). De veiligheid boven alles! Om samenwerkingen met ketenpartners te optimaliseren is het van belang de dienstverlening en communicatie op elkaar af te stemmen. Een nobel streven, maar maakt de praktijk dit mogelijk?

De grote uitdaging is om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Goed informatiebeheer zorgt er immers voor dat de primaire taken van deze organisaties naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Door een efficiënte en slimme inrichting van de informatievoorziening is uw organisatie in staat taken effectiever en efficiënter te organiseren. Het resultaat is dat processen doelgerichter worden ingericht, betere en snellere besluitvorming gerealiseerd wordt en betere stuur- en verantwoordingsinformatie wordt geproduceerd. Hierdoor verbetert de bedrijfsvoering, net als de klanttevredenheid (en dus het imago) maar blijven er ook meer middelen over om het primaire proces te ondersteunen.

Onze klanten bestaan uit Veiligheidsregio’s, Waterschappen, GGD’s en de GHOR. Wij ondersteunen deze klanten onder andere op gebieden als projectgericht werken, object management, digitalisering van informatie, digitale factuurverwerking en bestuurlijke besluitvorming.

Dots
Dots

"We wilden de zaken aan adressen van de objecten kunnen koppelen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is voor veel Veiligheidsregio’s een compleet nieuwe gedachte."

Martin Robesin
Veiligheidsregio Zeeland
Dots