Serviceportaal

Lokale Overheden

Het begint bij informatie

De basis voor lokale besturen begint bij informatie. Ieder bestuur is immers een informatie verwerkende en producerende organisatie. Informatie is een essentieel productiemiddel, een brandstof die nodig is om de betekenis voor de samenleving (en daarmee het bestaansrecht) te rechtvaardigen. Als informatie echter niet goed is georganiseerd en geborgd, dan blijft het een on(der)benutte grondstof. Informatie is van strategische waarde. Het draagt bij aan transparant handelen, het beheersen van risico’s en biedt de zekerheid om je tijdig te kunnen verantwoorden.

Informatie staat centraal

Zo’n kennis gedreven en netwerk georiënteerde organisatie gaat uit van informatie die overal beschikbaar is. Dat impliceert ook wederkerigheid: informatie naar en vanuit de samenleving staat centraal. Daarmee ben je immers in staat om de verwachting van datgene wat de samenleving als geheel en specifiek de eigen gemeenschap als waardevol ervaart, te begrijpen en ernaar te handelen. Zo creëert iedere (lokale) overheid haar eigen publieke waarde.

Eén van de grootste uitdagingen is om over deze onderwerpen in gesprek te komen en te blijven op strategisch niveau. Het ultieme doel is een kennis gedreven en netwerk georiënteerde organisatie te worden. Dat kunnen lokale besturen niet alleen; samenwerking met toegewijde marktpartijen, zoals BCT, is daarbij essentieel.

Dots

Streven naar de netwerk georiënteerde organisatie

Lokale overheden worden gekenmerkt door het feit dat ze in de basis allemaal hetzelfde werken. De onderlinge nuanceverschillen worden grotendeels veroorzaakt door demografie of geografie. Deze externe variabelen hebben echter maar een beperkte werking op bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening.

Er zijn derhalve nog grote maatschappelijke winsten te behalen door het standaardiseren en digitaliseren van procesinrichting en informatie-uitwisseling. Dat geeft een organisatie meer uniformiteit en biedt tegelijkertijd meer flexibiliteit. Het past bovendien helemaal in het streven naar de netwerk georiënteerde organisatie.

Het gaat niet langer over de samenwerkingsvorm, de functionele integratie, de ambtelijke of zelfs bestuurlijke fusie. Het gaat erom hoe je als publieke organisatie waarde kunt genereren voor de burgers.

Dots

High trust, low tolerance

Het nieuwe lokale bestuur moet een organisatie zijn op basis van het ‘high trust, low tolerance’ principe. Veel vertrouwen met weinig regels (trust), maar de regels die er zijn, zijn helder, voorwaardenscheppend en kaderstellend en worden onder strakke regie gehandhaafd. Daarmee creëer je een organisatie met meer bewegingsvrijheid, die flexibeler en adequater kan reageren op de dynamiek in de samenleving.

Het nieuwe ‘high trust, low tolerance’ bestuur bedenkt vooraf ook heel goed welke taken hij zelf nog doet en welke hij uitbesteedt. Met als prangende vraag op de achtergrond: hoe betrekken we de samenleving? En hoe organiseren we onze eigen interne processen en informatiestromen om dat doel te verwezenlijken?

De praktijk die we zien bestaat echter in de meeste gevallen nog uit ‘low trust, high tolerance’ organisaties. Weinig vertrouwen en veel regels, waarvan nagenoeg geen enkele betrokkene nut en noodzaak begrijpt. Er is dus nog veel voordeel te behalen. Daar heeft BCT veel ervaring mee. En dat doen we samen met onze samenwerkingspartners voor lokale overheden.

Dots